Traditional Japanese wedding....plus a Mini Ben. Thank you Lioni Ross.

Traditional Japanese wedding at Sankeien Garden, Yokohama ….plus a Mini Ben. Thank you Leoni R.